Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół

Dyrektor mgr Renata Simińska

Poczta: dyrektor@mzs-swieradow.org.pl

Tel
: 7578-16-668

 
 

1)     jest odpowiedzialny za całokształt pracy zespołu zgodnie z odrębnymi przepisami, o których mowa w § 1 niniejszego Statutu,

 

2)     kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

 

3)     wykonując swoje zadania współpracuje z wszystkimi organami szkoły,

 

4)     powierza stanowiska wicedyrektorów i  inne  stanowiska  kierownicze, określa ich zadania i zakres obowiązków, które dołączone są do akt osobowych pracownika,

 

5)     odwołuje  ze  stanowisk wymienionych w pkt 4  po  zasięgnięciu  opinii  organu  prowadzącego  i  opinii  Rady  Pedagogicznej,

 

6)     zatrudniania  i zwalniania nauczycieli oraz pracowników  nie  będących     nauczycielami   zgodnie z odrębnymi przepisami,

 

7)     decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

 

8)     po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej  występuje  z  wnioskami  w  sprawach  odznaczeń,  nagród  i  innych  wyróżnień  dla  nauczycieli  i pozostałych  pracowników  szkoły,

 

9)     współpracuje z Radą Pedagogiczną,

 

10) jest obowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy   ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone,

 

11) podaje do publicznej wiadomości, do dnia 31 marca, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

 

12) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

 

13) wyraża zgodę na działalność stowarzyszeń i innych organizacji, (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych) a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców,

 

14)  określa wzór jednolitego stroju, w porozumieniu z Radą Rodziców,

 

15)  może w porozumieniu z Radą Rodziców określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.

 

 

 

16) jako przewodniczący Rady Pedagogicznej:

 

a)       prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz odpowiedzialny jest za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania,

 

b)       nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły podstawowej i gimnazjum,

 

c)       wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, o czym niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

 

 

 

     17) w szczególności:

 

a)       sprawuje nadzór pedagogiczny,

 

b)       realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

 

c)       dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły podstawowej i gimnazjum, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną i finansową obsługę szkoły,

 

d)       sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego  poprzez  aktywne  działania  prozdrowotne,

 

e)       odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów,

 

f)        gromadzi  informacje o  pracy  nauczycieli,

 

g)       dokonuje oceny pracy i dorobku zawodowego nauczycieli,

 

h)       przyjmuje  uczniów  do  szkoły podstawowej i do gimnazjum,

 

i)         przenosi uczniów  do  innych  klas:

 

aa)  na wniosek nauczyciela za zgodą Rady Pedagogicznej, 

 

ab) w związku z  otrzymanymi  przez  nich  karami regulaminowymi,

 

ac)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach na prośbę rodziców,

 

j)        podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

 

k)       współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

 

l)         decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,

 

m)     skreśla ucznia z listy uczniów w drodze decyzji (na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego), który skończył 18 lat i nie realizuje obowiązku szkolnego,

 

n)       skreśla ucznia z listy uczniów w drodze decyzji (na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego), który skończył 18 lat, demoralizuje innych uczniów, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.

 

o) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 

p) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Matelski Rafał
(2006-05-11 09:08:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Matelski Rafał
(2021-02-26 11:19:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki