Oświadczenie majątkowe Kierownictwa Jednostek Organizacyjnych

ZARZĄDZENIE NR 63/2022

 

Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój

z dnia 18.07.2022 r. 

w sprawie:  powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół

w Świeradowie-Zdroju 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 63 ust.1 i 10 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm..) §1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej plac6wki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U z 2021 r., poz.1428) oraz §1, §2, §6, §12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowiska dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz w publicznej plac6wce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1449),

zarządzam co następuje:

  

§1. 

           W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierza się Pani Renacie Simińskiej  stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju na okres

5 lat szkolnych tj. od dnia 01 września 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2027 roku.

 §2. 

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Matelski Rafał
(2006-08-21 14:38:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Matelski Rafał
(2024-06-19 10:50:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki