Deklaracja dostępności

Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do naszych serwisów serwisu internetowego szkoły, serwisu internetowego przedszkola miejskiego, serwisu BIP.

Data publikacji strony internetowej: 18.08.2017

Data ostatniej dużej aktualizacji: 02.09.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Treści niedostępne:
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje,
 • umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych,
 • linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie,
 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.
 

Oświadczenie sporządzono dnia 03.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Link do wyników samooceny strony MZS: ZOBACZ

Link do wyników samooceny strony PM: ZOBACZ

Link do wyników samooceny strony BIP MZS: ZOBACZ

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Rafał Matelski, adres poczty elektronicznej admin@mzs-swieradow.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 78 16 668. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju mieści się w dwóch budynkach, pierwszy to budynek szkoły:

ul. M. Skłodowskiej - Curie 2, 59-850 Świeradów-Zdrój

Do budynku prowadzą 2 wejścia, pierwsze od ul. M. Skłodowskiej - Curie 2 oraz drugie od strony Domu Wczasów Dziecięcych. Wejście od strony ul. M. Skłodowskiej - Curie 2 jest przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich. Drugie wejście jest po schodach przy którym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Dla osób nie będących pracownikami przeznaczone jest wejście od strony ul. M. Skłodowskiej - Curie 2

Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia drugiego i jest do niego bezpośredni dostęp z poziomu wejścia.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze w starej części szkoły oraz cała nowa część budynku do której prowadzą schody za zainstalowanymi platformami przyschodowymi. W budynku nie ma windy. Po wcześniejszym poinformowaniu dostępny jest schodowłaz. Dostępni pracownicy znający język migowy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz na I piętrze w nowej części szkoły.

Przed budynkiem na ul. M. Skłodowskiej - Curie wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie posiadamy pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

drugi to budynek przedszkola miejskiego:

ul. Piłsudskiego 5a, 59-850 Świeradów-Zdrój

Do budynku prowadzi wejście główne od strony ulicy. Wejście jest przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich.

Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia i jest do niego bezpośredni dostęp z poziomu wejścia.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest cały budynek za pośrednictwem windy, która wymaga obsługi wyznaczonego pracownika. Dostępni pracownicy znający język migowy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost wejścia głównego.

Przed budynkiem na ul. Piłsudskiego wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie posiadamy pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Oprogramowanie związane z dostępnością

 • NVDA, darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji GPL
 • JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows. Dostępna jest czasowo ograniczona wersja próbna. (strona w języku angielskim)
 • Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows (dostępny również w wersji próbnej). Polska wersja dostarczana jest przez firmę E.C.E.
 • Polskie wersje programów dla niewidomych i słabowidzących (udźwiękawiające, ubrajlawiające i powiększające, w tym polska wersja JAWS) dostarczane przez firmę Altix.
 • Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających monitorów brajlowskich.
 • Links, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników łączy o niskich przepustowościach.
 • Opera, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony itp.
 • Firefox, przeglądarka graficzna, która wraz z dodatkami tworzy nieocenioną pomoc między innymi związaną z dostępnością stron internetowych.
 
 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie poświęconej temu tematowi.

 
 

 

Wytworzył:
Matelski Rafał
(2020-09-09)
Udostępnił:
Matelski Rafał
(2021-02-26 11:23:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Matelski Rafał
(2021-02-26 11:25:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki